Quality Accounting & Tax Services Sp. z o.o.

Biuro oferuje pełen zakres usług księgowych, a w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie spraw kadrowych, płacowych oraz pełna obsługa w zakresie ZUS,
 • prowadzenie ewidencji do celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Urzędem Skarbowym, w tym:

- rozliczanie i sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, PIT, CIT oraz deklaracji ZUS,
- sporządzanie zeznań podatkowych na koniec roku PIT-36, PIT-36L,PIT-37, PIT-28,
- reprezentowanie firmy przed Urzędem Skarbowym,

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i ich składanie do Urzędu Skarbowego oraz KRS,
 • sporządzanie sprawozdawczości GUS, NBP,
 • sporządzanie zestawień, analiz, raportów na potrzeby wewnętrzne firmy w formie uzgodnionej z klientem,
 • rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • współpracę z biegłymi rewidentami podczas audytów,
 • wyprowadzanie zaległości powstałych przed zawarciem umowy,
 • nadzór nad księgami prowadzonymi we własnym zakresie przez klientów,
 • tworzenie zasad (polityki) rachunkowości, regulaminów wewnętrznych, instrukcji obiegu dowodów księgowych.